RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, zwanym dalej RODO, informujemy:

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie, ul. Zamkowa 3, 42 – 286 Koszęcin, reprezentowany przez Dyrektora

KIM JEST INSPEKTOR DANYCH I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektor ochrony danych -  Sławomir Stojek. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:  e-mail: dane.osobowe@zespolslask.pl


W JAKICH CELACH  I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE
- związanych z zatrudnianiem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- realizacją zadań statutowych (m.in. warsztatów, wydarzeń kulturalnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  gdy, wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
- związanych z podpisaniem i realizacją umowy / porozumienia, której jesteś stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy / porozumienia, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy / porozumienia
- realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ODBIORCAMI TWOICH DANYCH OSOBOWYCH MOGĄ BYĆ
- osoby upoważnione przez administratora,
- współorganizatorzy, partnerzy naszych działań na podstawie zawartych umów / porozumień
- podmioty działające na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie hostingu oraz serwisowania stron www i poczty; podmioty dostarczające oprogramowanie księgowe oraz kadrowo-płacowe
- Minister Cyfryzacji oraz Centralny Ośrodek Informatyki odpowiedzialni za utrzymanie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (strona BIP)
- ZUS, US, bank
- Archiwum Państwowe

JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH
dane osobowe są przechowywane przez okres indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Twoje dane osobowe dotyczą:
- podatkowo - księgowe - 5 lat (licząc od końca roku, w którym zostały pozyskane)
- kadrowe - 50 lat - (licząc od końca roku, w którym ustał stosunek pracy)
- dokumenty (m. in. zdjęcia, filmy ) zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane w archiwum Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny przez okres 25 lat (licząc od końca roku, w którym zostały pozyskane) , a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego gdzie będą przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
- dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
- żądania ich sprostowania,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 


polecamy